Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

NHÂN VIÊN DỮ LIỆU - KHO

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Experienced (Non - Manager)
 • Permanent
 • Intermediate
 • 1 - 2 Years
 • Negotiable
 • Manufacturing / Process, Purchasing / Merchandising, Freight / Logistics / Warehouse
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Laptop
 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Annual Leave

Job Description

- Đảm bảo các giao dịch nhập xuất hàng hóa được thực hiện đúng qui trình, qui định, hướng dẫn liên tục và chính xác các dữ liệu vào hệ thống ERP.
- Đảm bảo kiểm soát lịch trình giao hàng, cân xe, kiểm kê, kiểm đếm nhập xuất, trả lời các thông tin & cung cấp các báo cáo về tồn kho.
- Thực hiện các hoạt động văn phòng thường xuyên, trả lời điện thoại, giao tiếp khách hàng, giao chứng từ kế toán, phối hợp các nhân viên phòng ban thực hiện các nhiệm vụ ưu tiên đáp ứng mục tiêu chung của Công ty.
- Đảm bảo hệ thống lưu trữ & luân chuyển hồ sơ chứng từ đầy đủ theo qui định.
- Thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (ISO, ….), thực hiện 5S khu vực.

Job Requirement

• Kinh nghiệm 1 năm trong lĩnh vực dữ liệu kho tại các công ty tương đương
• Kiến thức về nghiệp vụ kho, giao nhận
• Vi tính văn phòng, anh văn cơ bản
• Kỹ năng giao tiếp

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.