Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

GIÁM SÁT CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 • Hau Giang (Chau Thanh District)
 • Team Leader / Supervisor
 • Permanent
 • Bachelor
 • 3 - 5 Years
 • Negotiable
 • Food Tech / Nutritionist, Quality Control (QA/QC), Manufacturing / Process
 • Production/Manufacture
 • 31/08/2022

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

Tổ chức chương trình làm việc toàn bộ nhân viên trực thuộc đảm bảo công nghệ, chất lượng và toàn bộ qui trình sản xuất nước mắm được tuân thủ. Phối hợp với trưởng bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan đưa ra những biện pháp xử lý kịp thời những sự cố chất lượng xảy ra.

Đảm bảo chuẩn hóa tất cả hoạt động KTCN gồm các thông số công nghệ, kiểm mẫu toàn chuỗi SX, qui trình sản xuất, tất cả các nhà máy sản xuất.

 

Phối hợp với R&D thực hiện nghiên cứu nguyen liệu, công nghệ và các thử nghiệm và tiếp nhận chuyển giao sản phẩm mới áp dụng vào sản xuất.

Phối hợp với bộ phận dự án đánh giá công nghệ, thiết bị, qui trình trong quá trình thiết kế lắp đặt, thử nghiệm và chuyển giao cho bộ phận sản xuất.

Quản lý và thực thi các cải tiến liên quan đến qui trình công nghệ, chất lượng và tối ưu hoá qui trình sản xuất về chất lượng và chi phí

Thiết lập và Quản lý ngân sách của bộ phận KTCN theo định mức của nhà máy

Huấn luyện năng lực chuyên môn cho thành viên nhóm KTCN

Job Requirement

 • Kinh nghiệm tối thiểu 5 năm ở vị trí tương đương trong lĩnh vực quản lý sản xuất ở công ty bia có quy mô tương đương về doanh số/sản lượng và lực lượng lao động
 • Trải nghiệm thực tế trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm hay đồ uống
 • Thể hiện mạnh tinh thần làm chủ nơi mình quản lý
 • Làm việc nhóm, tinh thần đồng đội vì mục tiêu chung
 • Kỹ năng giao tiếp ứng xử và tạo ảnh hưởng
 • Kỹ năng giải quyết sự cố
 • Kỹ năng giám sát và phân quyền

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.